News & Media

News and media

Agri-Expo hosts RASC Next Generation Mission to SA / Agri-Expo speel gasheer vir RASC Next Generation-missie na SA

AGRI-EXPO HOSTS RASC NEXT GENERATION MISSION TO SOUTH AFRICA

Over the next two weeks Agri-Expo will host a group of 13 young international agricultural leaders from across the Commonwealth in South Africa for a special agricultural mission of the Royal Agricultural Society of the Commonwealth (RASC). The mission, from 29 August to 8 September 2017, with the theme “Bridging the gap between emerging and commercial farmers”, focus on agriculture in the Western Cape – from Wupperthal to the Overberg.

According to Johan Ehlers (Chief Executive Officer of Agri-Expo and Trustee on the Board of the RASC) the Next Generation (NG) 6th Assistance and Understanding Mission marks a unique opportunity for Agri-Expo and the RASC to collaboratively promote a positive image of South African agriculture on an international platform.

“Founded in 1957 by its President, HRH The Duke of Edinburgh, the RASC plays a pivotal role in the promotion of agriculture. Today the RASC is a confederation of more than 50 agricultural societies, research institutions and agricultural associations across the Commonwealth with HRH The Princess Royal as President. It is the sole voice of agriculture in the Commonwealth, working closely with the Commonwealth Secretariat and its associated bodies,” Ehlers says.

“The RASC aims to enable the interchange of ideas, information and views; and recognises the importance of encouraging youth to get involved with agriculture and agricultural shows. This includes organising a biennial NG mission to a commonwealth member state, recognising that today’s young are the leaders of tomorrow.”

One of these young leaders, and the mission leader, is Breyton Milford (Operations Manager of Agri-Expo). According to Milford, the mission is not an agricultural tour but a hands-on understanding and assistance experience to provide extension work in support of local farmers. The mission will thus start in the vicinity of Wupperthal with a visit to emerging small scale farmers in order to showcase real subsistance farming still in operation in South Africa.

“Wupperthal is unique in the sense that these farmers don’t farm on their own land, but on mission grounds, similar to many other communal land farmers in South Africa,” Milford says. “The delegates will experience a mule plough and dorsvloer. We hope to learn and understand why these farmers are still farming this way, what influence they have on their immediate environment and what assistance we could offer them. Therefore the next stop will be with farmers who have developed from these very circumstances, including the rooibos farming operation of Niklaas Slinger (former national emerging farmer of the year) and his son Andries. In Bredasdorp we will visit André Cloete, who has already developed as commercial farmer even though not farming on his own land.”

According to Milford, another goal is to experience how farm workers are included in commercial agriculture with lessons that may be learned for other countries. The mission includes a visit to the Agri Dwala Group in Napier to investigate the success of farmers and workers working together. As all the delegates are representatives from agricultural assocations, they will visit the Moorreesburg Show to assist with the judging of the Youth Show and to allow comparison with shows in other countries. Other stops on the tour include small scale as well as commercial farming operations in Clanwilliam, Lambertsbay, Paarl, Ceres, Breede River Valley and Philippi.

“The mission is a learning opportunity that enables delegates to share their knowledge in the host country; and grows their agricultural perspective to create a positive impact once returning home. We believe it strengthens links between young people in building networks for future assistance and cooperation, and by increasing respect and understanding amongst young leaders,” Milford says.

“The NG play a huge role within the RASC and its member societies as it allows fellow NGs to participate and share experiences with people of a similar interest. I look forward to welcome my fellow NGs on this mission.  It is a great way to meet and network with people across the globe as we are a very dynamic group of young people.”

Milford will be assisted by Aled Rhys Jones, Assistant CEO of the Royal Welsh Show (Wales, UK), as well as by Riana van Rensburg, Agricultural Advisor of the Western Cape Agriculture Department (partner of the mission), and organiser of the very successful agricultural show for upcoming farmers in Clanwilliam. The other participants are Crystal Artango (Papua New Guinea); Tim Eyes (Australia); Maurice Mantchombe and Joseph Before (Malawi); Sam Steggles and Emily Craven (UK); Michael Chileshe (Zambia); Jenny Mckerr (Scotland), Darren Ho (Singapore) and Stewart Van Rooy (Wupperthal, South Africa).

For more information, contact Breyton Milford at 082 708 5939 or breyton@agriexpo.co.za or follow the RASC Next Generation Facebook page. Agri-Expo, the oldest agricultural association in South Africa, and the Royal Show in Natal are the only RASC members in South Africa. Other African member organisations are in Kenia, Zambia, Malawi, Zimbabwe and Uganda.

AGRI-EXPO SPEEL GASHEER VIR RASC NEXT GENERATION-MISSIE NA SUID-AFRIKA

Agri-Expo speel vir die volgende twee weke gasheer vir ‘n groep van 13 jong internasionale landbouleiers van regoor die Statebond wat Suid-Afrika vir ‘n spesiale landboumissie van die Royal Agricultural Society of the Commonwealth (RASC) besoek. Die missie, van 29 Augustus tot 8 September 2017, met die tema “Om die gaping tussen opkomende en kommersiële boere te oorbrug”, fokus op landbou in die Wes-Kaap – van Wupperthal tot die Overberg.

Volgens Johan Ehlers (Hoof Uitvoerende Beampte van Agri-Expo en Trusteeraadslid van die RASC), is die Next Generation (NG) se sesde Ondersteuning-en-Begripmissie ‘n unieke geleentheid vir Agri-Expo en die RASC om gesamentlik op ‘n internasionale platform ‘n positiewe beeld van Suid-Afrikaanse landbou te bevorder.

“Die RASC, wat in 1957 deur SKH die Hertog van Edinburg as President gestig is, speel ‘n deurslaggewende rol in die bevordering van landbou. Vandag is die RASC ‘n konfederasie van meer as 50 landbouverenigings, navorsinginstellings en landbougenootskappe van regoor die Statebond met HKH Prinses Anne as President. Dit is die enigste stem van landbou in die Statebond en werk nou saam met die Statebond Sekretariaat en ander liggame,” sê Ehlers.

“Die RASC maak die uitruil van idees, inligting en menings moontlik en moedig veral jongmense aan om by landbou en landbouskoue betrokke te raak. Dít sluit die reël van ‘n tweejaarlikse NG-missie na ‘n Statebond-lidland in om erkenning te gee aan vandag se jeug as môre se leiers.”

Een van hierdie jong leiers, en ook die missie se leier, is Breyton Milford (Operasionale Bestuurder van Agri-Expo). Volgens Milford is die missie nie ‘n landboutoer nie, maar ‘n praktiese ervaring om ondersteuning en begrip te bewerkstellig deur middel van uitreikwerk in samewerking met plaaslike boere. Die missie skop af in die omgewing van Wupperthal met ‘n besoek aan opkomende kleinboere om die werklikheid van bestaansboerdery in Suid-Afrika te beleef.

“Wupperthal is uniek in die sin dat hierdie boere nie op hul eie grond boer nie, maar op sendingstasiegrond, soortgelyk aan baie ander boere in Suid-Afrika wat op gemeenskaplike grond boer,” sê Milford. “Die afgevaardigdes sal onder meer ‘n muilploeg en dorsvloer beleef. Ons hoop om te leer en verstaan hoekom hierdie boere nog op hierdie manier boer, watter invloed hulle op hul onmiddellike omgewing het en hoe ons hulle moontlik van hulp kan wees. Daarom is ons volgende besoekpunt juis boerderye wat uit soortgelyke omstandighede ontwikkel het, insluitend die rooibosboerdery van Niklaas Singer (voormalige nasionale opkomende boer van die jaar) en sy seun Andries. Op Bredasdorp sal ons besoek aflê by André Cloete wat reeds tot kommersiële boer ontwikkel het selfs terwyl hy steeds nie op sy eie grond boer nie.”

Volgens Milford wil hulle ook graag ervaar hoe plaaswerkers in kommersiële landbou ingesluit word – sodat lesse wat reeds geleer is in ander lande toegepas kan word. Die missie sluit ‘n besoek aan die Agri Dwala-groep in Napier in om hierdie suksesverhaal van boere en plaaswerkers wat saamwerk, te ondersoek. Al die missiedeelnemers verteenwoordig landbougenootskappe; daarom sal hul die Moorreesburg Skou besoek om dit met skoue in ander lidlande te vergelyk én om te help om die Jeugskou te beoordeel. Ander besoekpunte sluit in klein- sowel as kommersiële boerderybedrywighede in Clanwilliam, Lambertsbaai, Paarl, Ceres, Breederiviervallei en Philippi.

“Die missie is ‘n leerervaring wat die afgevaardigdes in staat stel om hulle kennis in die gasheerland te deel; en vergroot ook hulle landbouperspektief om ‘n positiewe impak te verseker wanneer hulle na hul eie lande terugkeer. Ons glo dat dit bande tussen jongmense versterk deur die bou van netwerke vir toekomstige ondersteuning en samewerking en dat dit respek en begrip onder jong leiers verbeter,” sê Milford.

“Die NG speel ‘n groot rol binne die RASC en sy ledeverenigings deurdat dit NG’s bemagtig om deel te neem en ervarings te deel met mense met soortgelyke belangstellings. Ek sien uit daarna om my mede-NG’s te verwelkom as deel van hierdie inisiatief. Dit is ‘n wonderlike manier om mense van regoor die wêreld te ontmoet en netwerke op te bou met ‘n baie dinamiese groep jongmense.”

Milford sal ondersteun word deur Aled Rhys Jones, Assistent-HUB van die Royal Welsh Show (Wallis, VK) asook deur Riana van Rensbur, Landbou-adviseur van die Wes-Kaapse Departement van Landbou (‘n vennoot van die missie) en ook organiseerder van die baie suksesvolle landbouskou vir opkomende boere in Clanwilliam. Die ander deelnemers is Crystal Artango (Papua New Guinea); Tim Eyes (Australië); Maurice Mantchombe en Joseph Before (Malawi); Sam Steggles en Emily Craven (VK); Michael Chileshe (Zambië); Jenny Mckerr (Skotland), Darren Ho (Singapoer) en Stewart Van Rooy (Wupperthal, Suid-Afrika).

Vir meer inligting, kontak Breyton Milford by 082 708 5939 of breyton@agriexpo.co.za, of volg die RASC Next Generation Facebook-bladsy. Agri-Expo, die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika, en die Royal Skou in Natal is die enigeste RASC-lede in Suid-Africa. Ander Afrika lede-organisasies is in Kenia, Zambië, Malawi, Zimbabwe en Uganda.